انجام تعمیرات اساسی همزمان سه واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

تعميرات اساسي همزمان سه واحد (يك، دو و سه) از چهار واحد نيروگاه كار سنگين و حساسي است كه نشان از توانمندي برنامه ريزي مديريتي، اجرايي و نظارتي شركتهای تولید نیروی برق آبادان و مدیریت تولید برق جنوبغرب دارد و با انجام اين تعميرات، واحدهاي مزبور با آمادگي كامل براي پيك بار تابستان سال آينده در مدار قرار خواهند گرفت.

ارتباط با ما

آبادان، کیلومتر 9 جاده ماهشهر،

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

تلفن تماس: 061 53332222

پست الکترونیک:

info@abadanpg.com

درباره ما

شركت تولید نیروی برق آبادان در اجرای  ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و براساس اساسنامه شماره 182278 /ت/35960/ه  مورخ 1386/11/10 مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08 تحت شماره 4967 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید