معرفی شرکت

Ratings
(0)
شرکت تولید نیروی برق آبادان با شناسه ملی 10860410234 در اجرای ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و بر اساس اساسنامه شماره 182278ت 35960 ه مورخ 10/11/1386 مصوب هیات محترم وزیران در تاریخ 08/04/1387 تحت شماره 4967 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید و با توجه به صورتجلسه مورخ 31/06/1387 مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده مشترک شرکت­های تولید نیروی برق فعالیت رسمی خود را از تاریخ 01/07/1387 آغاز نمود. 
شرکت در سال 1388 مشمول واگذاری به بخش خصوصی شده و نام شرکت جزء شرکت­های گروه 2 ماده 3 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی درج شده است و نهایتاً در سال 1393 به بخش خصوصی واگذار گردید.
با مصوبه مورخ 30/01/1399 هیات پذیرش اوراق بهادار، با درخواست پذیرش سهام شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران موافقت گردید و از تاریخ 10/04/1399 به عنوان پانصد وچهل و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش «تامین برق، بخار و آب گرم»، گروه و طبقه «تولید، جمع آوری و توزیع برق»، با کد «4010» و نماد آبادا در فهرست نرخ­های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.