مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

Ratings
(0)

بسمه تعالياز کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/17 در استان تهران شهر تهران به آدرس فرمانیه، انتهاي دیباجی شمالی، خیابان حاج محمود نوریان،نبش خیابان آذر مینا پلک 6 ، مجتمع آموزشی لله صدر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1402/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد
توضيحات:
امکان مشاهده برخط جلسه مجمع از طریق پیوند الکترونیکی با تارنماي www.abadanpg.com امکان پذیر می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
از یک ساعت قبل از برگزاري مجمع ، برگه ورود به جلسه، با ارائه کارت ملی و وکالت نامه یا معرفینامه معتبر در همان محل صادر و به سهامداران محترم
تقدیم خواهد شد.


دعوت كننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید نیروي برق آبادان