• تولید نیروی برق آبادان


شرکت تولید نیروی برق آبادان

شرکت تولید نیروی برق آبادان با شناسه ملی 10860410234دراجرای ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و بر اساس اساسنامه شماره 182278ت35960ه مورخ 1386/11/10مصوب هیات
محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08تحت شماره 4967در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید و با توجه به
صورتجلسه مورخ1387/06/31مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تولید نیروی برق فعالیت رسمی خود را
از تاریخ 1387/07/01آغاز نمود .

سهامداران

مدیریت دارایی های سازمانی

سهم بازار

بر اساس آخرین آمار صنعت برق

برنامه های آتی هیئت مدیره

بر اساس آخرین گزارشات

گزارش فعالیت

برای مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

Beautiful Image

گزارشات فعالیت های هیات مدیره

تمامی گزارشات را می توانید از اینجا مشاهده و دانلود نمایید

Image ALTImage ALT
با ما بیشتر آشنا شوید

ما یکی از شرکتهای تولید برق در ایران هستیم

شرکت تولید نیروی برق آبادان با شناسه ملی 10860410234دراجرای ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و بر اساس اساسنامه شماره 182278ت35960ه مورخ 1386/11/10مصوب هیات
محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08تحت شماره 4967در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید و با توجه به صورتجلسه مورخ1387/06/31مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تولید نیروی برق فعالیت رسمی خود را از تاریخ 1387/07/01آغاز نمود .

NEWS

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

    سال 1403

    سال جهش تولید، با مشارکت مردم

    کلید حل مشکلات اقتصادی «تولید» است و کلید «جهش تولید»، «مشارکت مردم» 


    مقام معظم رهبری